Estonian Spirits Association

From Powerbase
Jump to: navigation, search


Contact details

Circa 2005

Viina Liit
Viljandi mnt 22 B, 11217 Tallinn
Tel.: 00372/6 12 01 20, Fax: -6 12 01 21
E-Mail: onistar@onistar.ee[1]

Notes

  1. Baltische Staaten - Verpackungsmaschinen. Anschriften, bfai - Länder und Märkte, 19. Juli 2005